ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ERTEC B.V.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, van verkoper tot levering van goederen zoals: machines, gereedschappen, kapitaal- en verbruiksgoederen, onderdelen en service in de vorm van arbeid en/of diensten, behoudens wijziging welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. De huidige voorwaarden maken integraal deel uit van alle aanbiedingen en alle daaropvolgende overeenkomsten voor de verkoop van producten en diensten, in de ruimste zin van het woord.

1.2 Enige andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens ingeval en voor zover deze voorwaarden schriftelijk door verkoper zijn geaccepteerd.

1.3 De algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten voor onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden.

1.4 Voor zover van toepassing is zal in deze voorwaarden voor het begrip machines ook worden verstaan: apparaten, geleverde installaties, machinetoebehoren en hiermee vergelijkbare goederen, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, en kunnen onverwijld herroepen worden. Verkoper is pas gebonden nadat verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.

2.2 Bij verkoop uit voorraad of bij een niet-schriftelijke opdrachtbevestiging komt de overeenkomst tot stand doordat de verkoper een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel een factuur over de levering heeft gezonden.

2.3 Geen enkele wijziging aan de bestelling is geldig dan nadat zij uitdrukkelijk tussen de partijen werd vastgelegd. Elke wijziging aan de bestelling geeft Ertec B.V. het recht een prijsaanpassing te doen.

2.4 De aanbiedingen bevatten uitsluitend de daarin opgesomde goederen en diensten.

2.5 Ertec B.V. is gerechtigd de levering van goederen of de uitvoering van werkzaamheden afhankelijk te stellen van een overeen te komen voorschot.

2.6 Eenzijdige afbestelling door de koper zonder zwaarwichtige reden te wijten aan Ertec B.V. verbreekt de overeenkomst, en de koper zal een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn aan Ertec B.V., forfaitair en onherleidbaar begroot op 10% van het bedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht van Ertec B.V. om bijkomend haar volledige schade vergoed te zien.

2.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen en vermeldingen van specificaties, maten en gewichten in algemene productinformatie zoals brochures en folders.

2.8 De door verkoper als zodanig vooraf benoemde eigendommen, zoals door verkoper verstrekte tekeningen, afbeeldingen, bewerkingsvoorstellen en tijdstudies mogen zonder zijn toestemming niet gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen in Euro’s, netto, exclusief BTW, voor leveringen binnen België en Nederland. De opgegeven prijzen zijn altijd gebaseerd op deze leveringsvoorwaarden en op ten minste de door de aanvrager (koper) opgegeven aantallen. Bij opdrachten betreffende kleinere aantallen dan opgegeven in de aanvraag/aanbieding is verkoper niet (automatisch) gebonden aan de opgegeven prijs.

3.2 Indien na de datum van aanbieding of de bevestiging van de order de prijzen van grondstoffen, gewijzigde waarde van valuta ten opzichte van de Euro en overige kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, is verkoper gerechtigd tot de aflevering, na schriftelijke kennisgeving, de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Het vorenstaande is ook van toepassing op kostenverhoging als gevolg van maatregelen van de overheid.

3.3 Iedere wijziging aan een reeds aanvaarde order op verzoek van koper zal een prijsverhoging en een verlenging van de leveringstermijn kunnen rechtvaardigen.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Alle overeenkomsten met koper worden door verkoper aangegaan onder de voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

4.2 Indien koper onvoldoende zekerheden kan stellen ten aanzien van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de koop, is de verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor de uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomsten(en).

4.3 Alle betalingen dienen in bezit van verkoper te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 30 (dertig) dagen na

factuurdatum.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2% op jaarbasis. Indien de koper een consument is, bedraagt de vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente.

4.5 In geval van verzuim van betaling door koper, heeft verkoper het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is.

4.6 Bij niet-nakoming door de koper van enige verplichting uit de overeenkomst, waaronder het niet voldoen aan een verzoek van verkoper tot het stellen van zekerheden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper, worden alle openstaande vorderingen van verkoper onmiddellijk opeisbaar.

4.7 Eventuele door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Leveringstermijnen

5.1 De door verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend, maar slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens verkoper.

5.2 Verkoper is gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de tijd, dat hij door overmacht of andere niet aan hem toe te rekenen omstandigheden verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.

5.3 Indien koper wijziging(en) in de specificatie(s) van het/de te leveren goed(eren) verzoekt, zal de leveringstermijn dienovereenkomstig worden verlengd.

5.4 Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd kan de koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen waarbinnen verkoper alsnog kan presteren.

Artikel 6. Risico en eigendomsvoorbehoud

6.1 Het risico van het verkochte gaat over op koper op het moment van feitelijke aflevering van het verkochte aan koper, of aan een door koper aangewezen derde, waaronder in dit verband mede begrepen het moment waarop de goederen in de macht van koper of van een door koper aangewezen derde worden gebracht.

6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid, behoudt verkoper zich de eigendom van het verkochte voor totdat de koper de prijs van het verkochte en hetgeen koper op grond van de overeenkomst verschuldigd is, waaronder begrepen rente en kosten, geheel heeft voldaan.

6.3 De koper is verplicht het verkochte voor de duur van het eigendomsvoorbehoud zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.

6.4 De koper is verplicht op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper op zijn afnemers verkrijgt.

6.5 Indien de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Koper geeft verkoper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming tot toegang tot alle locaties waar de eigendommen van verkoper zich bevinden.

Artikel 7. Verpakking en transport

7.1 Eventuele verpakking wordt door de verkoper verzorgd, tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.

7.2 Alle goederen die niet franco worden geleverd, worden getransporteerd voor risico van de koper.

7.3 Indien op verzoek van de koper, of door overmacht, de goederen niet naar het afleveringsadres kunnen worden vervoerd, zullen de goederen voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen. De betaling kan dan worden verlangd, alsof de goederen zijn afgeleverd.

7.4 De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in het transport.

Artikel 8. Levering en leveringstermijn

8.1 Alle prijzen gelden voor levering binnen België. De overeengekomen leveringstermijn is niet bindend, maar zal door verkoper naar vermogen en te goeder trouw worden nagekomen. Ertec B.V kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor levering of uitvoering die buiten haar schuld te laat heeft plaatsgevonden.

8.2 De leveringstermijn gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

a. De dag van totstandkoming van de overeenkomst
b. De dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, bescheiden e.d.
c. De dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de levering of werkzaamheden noodzakelijk formaliteiten.
d. De dag van ontvangst door verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de levering of werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

8.3 Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de verkoper meer dan 16 weken zal bedragen. De koper kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de verkoper ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij de koper gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – de koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, wordt uit hoofde van de verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.

8.4 De door de koper gevraagde wijziging, onvoldoende informatie vanwege de koper, of welke belemmering dan ook buiten haar toedoen, geeft Ertec B.V. het recht de werken te stoppen en/of de termijnen te verlengen. Vertraging in de aflevering door de fout of nalatigheid van koper geeft aan Ertec B.V. een recht op vergoeding van bewaringskosten, die verschuldigd zijn per dag.

8.5 Gevallen van overmacht kunnen geen aanleiding geven tot enige klacht, nietigverklaring of schadevergoeding uit hoofde van vertraging op leveringstermijnen.

8.6 Gevallen van overmacht verlenen Ertec B.V. het recht om de overeenkomst geheel of ten dele op te zeggen, zonder dat laatstgenoemde daardoor verplicht kan worden tot betaling van een vergoeding.

8.7 Levering en inbezitnemingen worden steeds geacht gebeurd te zijn in de gebouwen van Ertec B.V.. Vanaf de levering zijn alle risico’s ten laste van koper. Hij staat in voor de bewaking van de geleverde goederen. Ertec B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van de geleverde goederen.

8.8 Indien de koper bij de levering weigert de goederen in ontvangst te nemen geldt deze weigering als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst en is de koper een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd aan Ertec B.V. conform artikel 2.6, onverminderd het recht van Ertec B.V. op een vergoeding van de gemaakte kosten.

8.9 Indien er overeengekomen wordt dat de levering van goederen in meerde opeenvolgende leveringen gebeurt, heeft Ertec B.V. het recht de betaling te vragen van ieder reeds afgeleverd en aanvaard gedeelte. In geval van niet betaling of onvolledige betaling is Ertec B.V. gerechtigd de volgende levering op te schorten tot na de betaling van de reeds geleverde gedeeltes of tot na de gerechtelijke beslissing dienaangaande. De daaruit voortvloeiende kosten van bewaring kunnen door Ertec B.V. aan de koper worden aangerekend.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door verkoper geleverde en zich bij de koper of wederpartij bevindende goederen blijven eigendom van verkoper, tot op het moment van de volledige betaling van al hetgeen de koper uit de overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten aan verkoper verschuldigd is. Totdat de betaling volledig is voldaan, mogen de goederen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van derden.

9.2 Bij het niet nakomen van de betaling van al hetgeen de koper uit de overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten aan verkoper verschuldigd is, heeft verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen zelf terug te nemen of te doen halen. Tevens is dan ook iedere vordering van verkoper op koper direct opeisbaar.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht zijn alle omstandigheden begrepen, die onafhankelijk van de wil van de verkoper geschieden ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien en die het tijdig nakomen van de overeenkomst in de weg staan. Indien de verkoper de voor de transactie bestemde goederen niet of niet tijdig heeft ontvangen, heeft verkoper de keus de levering uit te stellen dan wel de koopovereenkomst te annuleren.

Artikel 11. Garantie

11.1 De verkoper garandeert alle geleverde nieuwe machines en/of gereedschappen gedurende de periode van 12 (twaalf) maanden na aflevering. Indien de machines en/of gereedschappen niet zijn betaald, kan het verlenen van garantie worden opgeschort totdat aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan.

11.2 De garantie geldt in die gevallen waarbij door ondeugdelijke constructie en/of fabricage enig gebrek is ontstaan, mits er sprake is van kundige omgang met het geleverde. Normale slijtage is hiervan uitgesloten. De garantietermijn wordt verkort naar 6 maanden wanneer machines en/of gereedschappen worden gebruikt in ploegendiensten.

11.3 Alle onderdelen die naar aanleiding van een gebrek moeten worden vervangen ingeval zoals vermeld in art. 11.2 zullen kosteloos worden vergoed en gemonteerd, mits het gebrek binnen 14 dagen na de ontdekking en in ieder geval binnen de garantietermijn schriftelijk wordt aangemeld bij verkoper. Alle goederen voor een reparatie of garantiebehandeling dienen franco, zonder kosten aan verkoper, te worden gezonden.

11.4 De verkoper zal nimmer, behoudens grove schuld aan de zijde van verkoper, aansprakelijk zijn jegens de koper, weze het onder overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), dwaling of anderszins hoe dan ook ontstaan, voor enige winstderving, verlies van verwachte winst, verlies van business, verlies van een overeenkomst, terugbetaling van overhead kosten, verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van productie, uitputting van goodwill, product terugroeping, noch voor enige andere speciale, indirecte of gevolgschade, of anderszins voor alle kosten, uitgaven of vordering die daarmee betrekking hebben. Met inachtneming van het hierboven bepaalde zal de totale aansprakelijkheid van Ertec B.V. onder de overeenkomst worden beperkt tot de door de koper onder de overeenkomst betaalde of te betalen prijs.

11.5 De koper vrijwaart de verkoper van iedere aanspraak of claim van derden.

11.6 Indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel is nagekomen, kan de koper in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de verkoper van deze verplichtingen. Indien de verkoper niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de koper, voor rekening en risico van de verkoper, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de koper of door een derde worden uitgevoerd, is de verkoper door vergoeding van de door de koper gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.

11.7 Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 6 niet met succes worden uitgevoerd,
a. heeft de koper recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of
b. kan de koper, indien het gebrek zo ernstig is dat het de koper in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de verkoper de overeenkomst ontbinden. De koper heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

Artikel 12. Geschillen

12.1 Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden geheel of ten delen van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst zijn voor leveringen of uitvoeringen in België de rechtbanken van Limburg exclusief bevoegd en voor Nederland deze van Oost-Brabant.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst tussen partijen is voor leveringen of uitvoeringen in België met Belgische wederpartijen het Belgische recht van toepassing, voor leveringen of uitvoeringen in Nederland en voor alle leveringen of uitvoeringen met Nederlandse wederpartijen is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Op de overeenkomst tussen partijen is voor leveringen of uitvoeringen binnen Nederland of België met wederpartijen die geen zetel in Nederland of België hebben, het Belgische recht van toepassing voor leveringen of uitvoeringen in België en het Nederlandse recht voor leveringen of uitvoeringen in Nederland. 13.3 Op de overeenkomst tussen partijen is voor leveringen of uitvoeringen buiten Nederland of België het Belgische recht van toepassing. In dit geval zijn de Belgische rechtbanken zoals bepaald in artikel 12.1 bevoegd.

Copyright voorbehouden aan: Ertec BV, Biesveld 2, 5673BN, Nuenen, Nederland, Telefoon 0031 (0)40 2982036, E-mail office@ertec.eu, Inschrijving KvK Eindhoven onder nummer 17264612